Polityka praw człowieka

ALIMAT GROUP stara się w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Spełniamy wszystkie prawne wymagania związane z naszą działalnością. Przestrzegamy wszelkich przepisów prawa, zasad i regulaminów, obowiązujących w społecznościach, w których działamy, szanując jednocześnie miejscowe tradycje i inne obyczaje społeczne. Jeśli jednak te normy kulturowe i praktyki pozostają w sprzeczności  z  duchem  niniejszego  Kodeksu  postępowania, pracownicy powinni postępować zgodnie z tym Kodeksem.

PRAWA CZŁOWIEKA

W ALIMAT GROUP przestrzegamy zasad etycznych i prawa człowieka zgodnych z i opisanych traktatami międzynarodowymi:

•             Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka

•             Wytyczne  ONZ  ds.  biznesu  i  praw  człowieka

•             Agenda  na  Rzecz  Zrównoważonego  Rozwoju  2030

•             Karta  Praw  Podstawowych  Unii  Europejskiej  z  2000  r.

•             10  zasad  UN  Global  Compact

Szanowanie tych praw przyjmujemy jako obowiązek naszej firmy, podobnie jak  przeciwdziałanie  ich  łamaniu  oraz  wdrażanie  działań  naprawczych  w  sytuacji  ich zaistnienia. Przestrzeganie  wspomnianych  wartości  i  zasad  nadrzędnych  ma wyraz  w strategii  i  kulturze  organizacyjnej,  procedurach  oraz  narzędziach  stosowanych  w ALIMAT GROUP.  Dochowana jest również należyta staranność w kwestii zarządzania ryzykami występowania  potencjalnych  negatywnych  zjawisk  dotyczących  respektowania  przyjętych zasad etycznych i praw człowieka.

PRACA DZIECI I PRACA PRZYMUSOWA

ALIMAT GROUP  nie  korzysta  z  pracy  dzieci  ani  z  pracy  przymusowej.  Nie  zawiera  też  umów  z dostawcami ani z podwykonawcami, którzy korzystają z takiej pracy.

ŚRODOWISKO PRACY

Szanujemy prawa człowieka sformułowane w traktatach międzynarodowych wymienionych powyżej oraz  podstawowe  prawa  pracownicze  zdefiniowane  przez  Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i Polski Kodeks Pracy. Uznajemy i szanujemy porozumienia zbiorowe i prawo naszych pracowników do zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych tam, gdzie dopuszcza to prawo. Utrzymujemy dobre relacje z organizacjami pracy, związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Prowadzimy ciągły dialog z naszymi pracownikami, aby mieć pewność, że ich prawa są przestrzegane.

ALIMAT GROUP stara się stworzyć i utrzymać środowisko, w którym każdy pracownik jest ceniony jako jednostka i może wykorzystywać w pracy cały swój potencjał. Wierzymy, że nasi ludzie to nasz największy atut. Wspieramy pracowników zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym. Oferujemy pracownikom szkolenia i inne możliwości rozwoju pozwalające im poszerzać wiedzę i zakres umiejętności. Zachęcamy ich do rozwoju i nauki poprzez współpracę z innymi osobami i wymianę najlepszych praktyk.

RÓŻNORODNOŚĆ I SZACUNEK

W ALIMAT GROUP szanujemy wszystkie jednostki, staramy się pracować jako jedna drużyna i wspierać formy otwartej, uczciwej i pełnej szacunku komunikacji. Ufamy, że w zróżnicowanym i akceptującym odmienność środowisku pracy, powstają lepsze rozwiązania dla klientów. Traktujemy wszystkich jednakowo, zapewniając każdemu równe możliwości rozwoju — bez względu na wygląd, pochodzenie, religię, poglądy, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub sposób jej wyrażania, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny lub rodzinny bądź jakiekolwiek inne cechy chronione przepisami prawa. Nasza polityka jednakowych możliwości zatrudnienia obejmuje wszystkie aspekty zatrudnienia, w tym szkolenie, awans i wszelkie inne warunki związane z tą kwestią. Staramy się tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, zachęty i pracy zespołowej.  Cenimy  sobie  możliwość  pracy  w  środowisku  zapewniającym otwartą  komunikację,  możliwość  ciągłego  uczenia  się  i  szacunek  dla  odmienności: są to źródła naszej siły – dzisiaj i w przyszłości. Naszym celem jest  stworzenie  miejsca  pracy,  atrakcyjnego  dla  wysoce  utalentowanych  i  zmotywowanych  osób,  gdzie  będą  one  mogły  w  pełni  rozwijać  swój  potencjał, niezależnie od różnic i podobieństw między sobą. Każdy z nas ponosi  odpowiedzialność  za  tworzenie  takiego  środowiska  pracy,  w  którym  nagradza się wysoką jakość działania i dążenie do perfekcji, a także za tworzenie  atmosfery  zaufania  i  szacunku:  czyli  warunków  sprzyjających  dobrej pracy. Zdajemy sobie także sprawę z ciążącego na nas obowiązku poszanowania godności osobistej i ochrony prywatności wszystkich naszych pracowników,  klientów,  usługodawców  i  dostawców. 

Nie godzimy się na żadne formy okazywania braku szacunku, prześladowania, dyskryminacji, znęcania się lub składania niechcianych propozycji seksualnych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Bezpieczeństwo i higiena pracy koncentrują się na zapobieganiu wypadkom i promowaniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników ALIMAT GROUP, współpracowników i członków społeczeństwa, którzy mają kontakt z naszymi projektami. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń firmy dotyczących procesów i procedur bezpieczeństwa. Kwestię  tę  omówiono szerzej w Zasadach bezpieczeństwa sformułowanych przez ALIMAT GROUP.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy, aby wszelkie działania na danych osobowych, np. ich zbieranie, rejestrowanie, porównywanie, przechowy­wanie i usuwanie, odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szanujemy prawo każdego do ochrony danych osobowych. Zabezpieczamy informacje osobiste  o naszych pracownikach i innych interesariuszach.  Dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby, które go potrzebują w celu wykonywania swoich zadań służbowych. Zapewniamy, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do danych osobowych, zachowały odpowiednie środki w celu ich ochrony. Zapewniamy, aby dane osobowe nie były przetrzymywane przez czas dłuższy niż wymagany do zrealizowania celu, dla którego zostały pobrane.

Drogi Użytkowniku!
Aby korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe, Alimat Group Sp. z o.o. przetwarza pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto, jeśli wyrazisz na to zgodę, Alimat Group Sp. z o.o. oraz jej Zaufani Partnerzy będą przetwarzali Twoje dane osobowe takie, jak adresy IP czy identyfikatory plików cookie w celach analitycznych i statystycznych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Klikając Zgadzam się, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w celach analitycznych i statystycznych w Twojej przeglądarce, bez zmian ustawień w zakresie prywatności. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie - po kliknięciu poniżej w Ustawienia plików cookies, a także później - po wybraniu opcji Zmień ustawienia plików cookies na stronie z naszą Polityką Prywatności i Plików Cookies lub za pomocą ustawień przeglądarki.
Zgadzam się
Zapisz ustawienia
Ustawienia plików cookies
Ustawienia indywidualne
To jest przegląd wszystkich plików cookie używanych na stronie. Masz możliwość dokonania indywidualnych ustawień dotyczących plików cookies. Wyraź zgodę na pojedyncze pliki cookie lub całe grupy. Niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć.
Zapisz
Cofnij
Statistics (1)
Statistics cookies track the user and associated browsing behavior to improve the user experience.
Pokaż cziasteczka